BOLAGSTÄMMOR 2017

Extra bolagsstämma 28 mars 2017

Kallelse till extra bolagsstämma den 28 mars 2018
Styrelsens förslag till beslut om teckningsoptioner
Styrelsens redogörelse enligt 14 kap. 8§
Bilaga – Pressmeddelanden efter 20 dec 2016
Bilaga – Årsredovisning 2015-2016
Reviorns yttrande enligt ABL 14 kap. 8§
Fullmaktsformulär bolagsstämma 28 mars 2017

Årstämma 11 januari 2017

Kallelse årsstämma 11 januari 2017
Fullmaktsformulär årsstämma 11 jan 2017
Revisorsyttrande – ersättningar ledande befattningshavare
Årsredovisning 2015-2016
Punkt 12 – Valberedningens förslag till styrelseledamöter
Punkt 10 – Valberedningens förslag till fastställande av antalet styrelseledamöter
Protokoll från årsstämma 11 januari 2017