Bolagsstyrningskod

Koncernen omfattas sedan den 1 juli 2008 av Svensk kod för bolagsstyrning och har från årsstämman den 15 januari 2009 följt koden fullt ut såvida inte annat kommunicerats enligt principen följ eller förklara. Styrelsen är ansvarig för att se till att koden efterlevs av såväl styrelsen som ledningen och bolaget i övrigt. Styrelsen övervakar löpande att koden följs.

Valberedningens sammansättning med styrelsens ordförande som ledare även för valberedningen utgör ett avsteg från Svensk kod för bolagsstyrning. Denna bolags- styrningsrapport är granskad av bolagets revisor.