Ersättningar

Ersättningsutskott
Koncernen har inte något ersättningsutskott. Styrelsen har funnit det mer ändamålsenligt att styrelsen i sin helhet bereder frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Ersättning till styrelse och revisorer, samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare beslutas av årsstämman

Styrelsens ersättning
Från årsstämman i januari 2016 till årsstämman i januari 2017 har inget arvode utgått till styrelsen.

Årsstämman 2017 beslutade att inget arvode ska utgå till ledamöter som indirekt eller direkt äger mer än 1 000 000 aktier i bolaget eller är styrelseledamot eller VD i bolag som äger mer än 1 000 000 aktier i bolaget. Till övriga ledamöter beslutade stämman att ett arvode om 150 000 kronor skall utgå.

Ersättning till VD och ledande befattningshavare
De övergripande principerna för ersättning till ledande befattningshavare ska utgå från befattningen, den individuella prestationen, koncernens resultat och att ersättningen ska vara konkurrenskraftig i jämförelse med övriga branschen.

Ersättning till VD samt övriga ledande befattningshavare har beslutats av styrelsen och består av grundlön, en resultatbaserad bonus samt förmåner i form av tjänstebil samt pension. Bonusen är beroende av uppnådda mål för bolaget och individen. För VD kan bonusen uppgå till maximalt sex månadslöner.

För verksamhetsåret 2015/2016 har grundlön utgått till VD med 2 794 Tkr. Pensionspremier uppgår till 30 procent av den pensionsgrundade lönen. Del av pensionen är upptagen i balansräkningen som förmånsbestämd plan. Utöver detta finns inga pensionsförpliktelser till VD. Vid uppsägning från arbetsgivarens sida utgår oförändrad grundlön under 6 månader, vid
egen uppsägning är uppsägningstiden 12 månader.

För övriga ledande befattningshavare (7 st) har grundlön utgått med totalt 7 171 Tkr. Utöver detta finns sedvanliga pensionsförmåner inom ramen för allmän pensionsplan.