Incitamentsprogram

En extra bolagstämman beslutade den 30 juli 2015 att emittera 1 828 580 teckningsoptioner. Teckningsberättigade är personer som är eller blir anställda i Bolaget. Teckningskursen uppgår till 28 kronor och teckning av aktier skall ske under perioden 1 september 2015 till och med den 31 augusti 2019. Inga optioner är tecknade per den 30 november 2016.