Revisorer

Revisorer
Vid årsstämman 2017 valdes PricewaterhouseCoopers AB till revisorer i bolaget intill slutet av den första årsstämman som hålls efter det är då revisorn utsågs. Huvudansvarig revisor är Nicklas Kullberg. Bolagets revisorer deltar vid styrelsens årliga bokslutsmöte samt vid årsstämman. Revisorerna granskar styrelsens och VDs förvaltning av bolaget och kvaliteten i bolagets redovisningshandlingar. Revisorerna rapporterar resultatet av sin granskning till aktieägarna genom revisionsberättelsen vilken framläggs på årsstämman.

Revisionsutskott
Koncernen har hittills inte funnit anledning att inrätta ett särskilt revisionsutskott i styrelsen. Koncernen har fokus på intern kontroll och ett antal kontrollaktiviteter har genomförts. Styrelsen i sin helhet hanterar revisionsfrågor och kontakter med revisorerna.