Styrelsens arbete

Styrelsens arbete styrs av gällande arbetsordning som följer Aktiebolagslagen och de instruktioner som utfärdats avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och VD. Arbetsordningen reglerar bland annat hur ofta styrelsen ska sammanträda och vilka frågor som ska behandlas på respektive möte. Ordförande leder styrelsens arbete. Styrelsen utövar aktieägarnas kontroll av ledningen och dess sätt att leda bolaget. Styrelsen utser VD för bolaget. Vidare svarar styrelsen för bolagets strategiska inriktning och affärsplaner, finansiella mål samt övergripande organisation. Styrelsen har, genom information från VD, fortlöpande kontroll över koncernens ekonomiska situation och utveckling samt svarar för den ekonomiska rapporteringen.

Under verksamhetsåret september 2015 – augusti 2016 hade styrelsen totalt 13 (9) sammanträden. Styrelsen behandlade vid sina ordinarie möten de fasta punkter som förelåg vid respektive styrelsemöte rörande strategisk plan, budget, årsbokslut och delårsrapporter. Vidare behandlades frågor angående finansiering, investeringar samt struktur- och organisationsfrågor.