Valberedning

Valberedningens uppdrag är att till kommande årsstämma, där val av styrelse ska ske, lämna förslag på styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvode, och i förekommande fall, revisorer och revisorsarvode samt stämmoordförande. Venue Retail Groups valberedning ska bestå av styrelsens ordförande och representanter för de två största aktieägarna. För närmare presentation av ägarstruktur. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot ska den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen.

Namnen på de två ägarrepresentanterna, tillsammans med namnen på de aktieägare de företräder, ska offentliggöras i god tid, och senast sex månader, före årsstämman och baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren.

Valberedningen består av  Tommy Jacobson (ordförande) för Varenne AB och Ulf Eklöf.

Förslag till valberedningen kan lämnas per e-post: anders.arverud@venueretail.com eller per post till Valberedningen, Box 4011, 102 61 Stockholm