Aktiekapitalet

Venue Retail Groups aktie är sedan den 1 juli 1997 noterad på NASDAQ OMX Stockholm.

Per den 31 juli 2016 uppgick aktiekapitalet till 17,1 Mkr (170,7). Antalet aktier var 171 880 160 , med ett kvotvärde om 0,10 kronor; 300 A-aktier med 10 röster vardera och 145 095 629 B-aktier samt 26 784 231 C-aktier med en (1) röst vardera. Det genomsnittliga antalet aktier under 2014/2015 uppgick till 12 157 059 aktier. Samtliga aktier äger lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. En handelspost är en (1) aktie. Preferensaktier berättigar, enligt bolagsordningen som antogs på extra bolagsstämma den 26 april 2016, till vinstutdelning före A-aktier och B-aktier. För ytterligare information om C-aktiers rätt till vinstutdelning, se Bolagsordning.