Ansvar

Arbetet med ansvarsfrågor är både viktigt och långsiktigt, och koncernen genomför successivt förändringar. Venue Retail Groups kunder ska känna förtroende för att bolaget agerar på ett ansvarsfullt sätt i alla led och följer de regler och riktlinjer som är uppsatta för en hållbar produktion. Koncernens medarbetare ska känna att de har möjlighet att påverka sin arbetsmiljö och bidra till ett ansvarsfullt agerande.

Inköp och produktion
Venue Retail Group har inga egna fabriker utan de varor som bolaget själva designar under eget varumärke produceras hos utvalda leverantörer. Produktionen av de egna varumärkena sker främst i Kina, men även i Indien, Portugal, Spanien och Italien.

Utöver koncernens egna varumärken görs även inköp av externa varumärken där Venue Retail Group inte utövar någon direktkontroll över produktionen. Däremot gäller koncernens riktlinjer för leverantörer även för dessa samarbeten.

Ett kontinuerligt arbete pågår för att optimera samarbetet med leverantörer och agenter. Ett led i det arbetet är att koncernen har ett kontor i Shanghai i Kina, som har till uppgift att utvärdera nya leverantörer, kontrollera produktionen och kvalitetsgranska leveranserna.

Koncernen arbetar aktivt med EUs kemikalielagstiftning (REACH) för att säkerställa lagkraven. Inom detta område går utvecklingen mycket snabbt och Venue Retail Group har utökat sitt samarbete med externa experter för att säkerställa att koncernen är väl i fas med gällande lagstiftning och andra regelverk.

Kontroller och uppföljning
Medarbetare från Venue Retail Group gör löpande besök och kontroller hos produktionsenheter som tillverkar för de egna varumärkena och får därmed en god uppfattning om produktionsförhållanden och eventuella brister. Revision och genomgång av samarbetet sker regelbundet. Koncernen tar även del av information från inspektioner gjorda av andra företag och externa parter avseende aktuella leverantörer. Nya leverantörer måste säkerställa att de följer koncernens riktlinjer för att kunna godkännas. I särskilda fall tas hänsyn till att en leverantör kan behöva viss tid för att ställa om sin verksamhet.