Uppförandekod

Koncernens uppförandekod, Code of Conduct, behandlar och reglerar frågor som bland annat rör arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter, rätt till facklig organisering, produktionsrelaterade frågor samt miljö och djuromsorg. Den riktar sig framförallt till koncernens leverantörer samt till deras eventuella underleverantörer. Villkoren i uppförandekoden är verktyg för att säkerställa att produktionen lever upp till de minimikrav som ställs för arbets- och miljöförhållanden vid produktion.