Hållbarhet

För Venue Retail Group är det viktigt att ta ansvar för omvärlden. För att nå framgång krävs att alla – medarbetare, samarbetspartners och leverantörer – utveckla kunskapen om hållbarhet för att bidra till ständiga förbättringar. Venue Retail Group fortsätter resan för att nå en mer hållbar utveckling inom modebranschen, i och med det har koncernen tagit fram en hållbarhetsmission och en hållbarhetsagenda.

Hållbarhetsmission
Hållbarhet är en del av Venue Retail Groups vär¬deringar och ses som en viktig del för fortsatt lönsamhet och tillväxt. Vi vill ta ansvar för hur miljö, människa och djur påverkas av vår verk¬samhet och arbetar för att minimera påverkan genom vår hållbarhetsagenda.

Hållbarhetsagenda
För att nå hållbarhetsmissionen har Venue Retail Group tagit fram en hållbarhetsagenda som är den plan för hur koncernen ska bli mer hållbar i form av strategier, processer, projekt och kravställning. I vår hållbarhetsagenda för verksamhetsåret 2017/2018 har bolaget valt att prioritera fyra olika området, utifrån verksamhetens påverkan på människa, miljö och natur samt på grund av de högre riskerna som finns inom dessa områden.

• Material och Kemikaliehantering
• Arbetsvillkor och Mänskliga Rättigheter
• Avfall
• Arbetsmiljö och Hälsa